blog
logotype
deco

Ovde se nalazite: Početna Nastava

img1
img2
img3
img4
Nastava PDF Štampa El. pošta

Nastava je osnovna odrednica didaktike, koja ima za cilj sticanje znanja, ovladavanje tehnikama učenja, sticanje sposobnosti, veština i navika, neophodnih, kako za dalji praktičan rad, tako i za život u celini. Obrazovanje, a naročito nastava, kao njegovo polazište usmerena je na postavljene i dobro isplanirane i programirane ciljeve i ishode koji se odnose na znanja, umenja, stavove i vrednosti koje učenici treba da razviju i usvoje uključivanjem u određene segmente obrazovne prakse .Ciljevi i ishodi povezuju se sa odgovarajućim sadržajima i metodama nastave i učenja.

Cilj nastave je, dakle, stvaranje slobodne, autonomne, stvaralačke i autentične ličnosti i ostvarivanje svih dečjih potencijala, kroz procese učenja.

Nastavni proces, u našoj školi, započinje u predškolsko-pripremnom odeljenju, u koje se dete može upisati sa navršenih šest godina. U pripremnom odeljenju učenik ostaje jednu godinu, a po potrebi i dve godine, kako bi se pripremio za polazak u prvi razred. Po završetku pripremnog odeljenja, automatski se dete upisuje u prvi razred. Broj odeljenja u jednoj generaciji zavisi od broja upisane dece, tako da u nekim generacijama ima i po dva ili tri odeljenja ( na pr. dva prva razreda ), dok u nekim ima samo po jedno odeljenje. U koje odeljenje će učenik biti upućen zavisi od procene Stručnog tima koji u dogovoru sa roditeljima određuje najbolji interes deteta. U toku školovanja moguća je horizontalna i vertikalna pokretljivost učenika, što, zapravo znači, da je moguće premeštanje učenika iz odeljenja u odeljenje ili upućivanje ka redovnoj školi, kao jedan od ciljeva inkluzivnog obrazovanja, u zavisnosti od sposobnosti, znanja, veština i potreba samog učenika. Ocenjivanje učenika je brojčano ili opisno.

Nastava je od prvog do četvrtog razreda , razredna, što znači da jedan nastavnik predaje sve predmete/oblasti. Odpetog razreda, nastava je razredno-predmetna, što znači da, osnovnu grupu predmeta predaje razredni starešina, dok veštine ( muzičko, fizičko i likovno ) predaju drugi nastavnici. Pored nastavnika u obrazovno-vaspitni rad sa učenicima uključeni su i : logoped, reedukator psihomotorike, psiholog, a u toku nastave, u cilju pomoći u oblasti vaspitnog rada, uključeni su i medicinska sestra ili medicinski tehničar.

Pored redovne nastave, velika pažnja poklanja se i drugim vidovima obrazovnih procesa, kao što su dopunska nastava, individualna nastava, izborna nastava, veliki broj sekcija i radionica, koje imaju za cilj da razviju kreativne potencijale i talente učenika. Vannastavne aktivnosti učenik u dogovoru sa roditeljima bira sam prema svojim interesovanjima i talentima.

Učenici mogu ostati u školi do završetka obrazovnog procesa, a najkasnije do navršenih devetnaest godina. Kroz nastavu, osim novih znanja i iskustava, učenici stiču i visok stepen socijalizacije i socijalne kompetencije, kao i elementarna znanja i iskustva vezana za elementarne radne procese, kao preduslov za profesionalno usmeravanje i dalji nastavak školovanja u nekoj od srednjih škola.

Nastava se planira temeljno i uskalađuje se potrebama svakog pojedinačnog učenika, kao i očekivani ishodi. Neophodna doza fleksibilnosti odnosi se na metode i pristupe u radu, koji se usklađuju sa individualnim potrebama deteta.

Nastava se odvija u učionicama i kabinetima. Značajno je istaći, da se deo vaspitnog rada sprovodi u specijalizovanim prostorima kao što su senzorna soba, logopedski kabinet, logopedski kabinet i kompjuterska učionica. U nastavi se koriste savremene metode i oblici rada , a nastavnici se permanentno edukuju za primenu novih tehnologija, te od nedavno imamo i elektronsku - '' pametnu tablu '', jedni smo od pionira u upotrebi računara u nastavi. Naši nastavnici su i kreatori nekoliko didaktičkih kompjuterskih programa za učenje. Takođe se koristi integrisano/ tematsko planiranje i individualni pristup u grupnom radu. Kako sarađujemo sa velikim brojem masovnih škola, ali imamo i bogato iskustvo u saradnji sa obrazovnim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu, pratimo sve savremene tendencije u nastavnom i opštem obrazovnom procesu i redovno ih uključujemo u svoj rad. U cilju postizanja što boljih efekata u radu, redovno se informišemo kroz sastanke, tribine, konferencije itd. o svim oblastima vezanim za dečji razvoj i njihova prava, bezbednost i interese, kako vezan za nastavu i nastavni proces, tako i iz oblasti : savetodavnog rada, socijalnog rada, medicine,fizičkog razvoja, antidiskriminacije, medijacije itd.

Kao baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, pružamo usluge izvođenja praktične nastave tj. oglednih časova za studente. Takođe sarađujemo i sa Filozofskim fakultetom, katedrom za psihologiju, kao i Učiteljskim fakultetom. Naši nastavnici sarađuju i sa svim masovnim školama u lokalnoj zajednici ( opština Vračar ), ali i šire na teritoriji Grada. Izuzetnu saradnju imamo i sa velikim brojem stručnjaka različitih oblasti, koji redovno učestvuju u našem radu, kroz stručna predavanja za nastavnike, roditelje i decu.

U cilju sticanja praktičnih znanja, deo nastave obavljamo kroz posete radionicama, prodavnicama, kulturnim institucijama, zoološkom vrtu, botaničkoj bašti i drugim ustanovama.

Otvoreni smo i spremni za sve vidove obučavanja i usmeravanja u cilju postizanja što boljih rezultata u radu sa učenicima.